Pomoc dla samotnych rodziców, którą oferują organizacje pozarządowe

Pomoc dla samotnych rodziców, którą oferują organizacje pozarządowe

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które wspierają rodziców, wychowujących dzieci w pojedynkę. Jakie to organizacje i jaką pomoc dla samotnej matki lub ojca oferują one w kryzysowych sytuacjach?

Trudy samotnego wychowywania dzieci

Matki i ojcowie wychowujący dzieci w pojedynkę borykają się z trudnościami, których pozostała część społeczeństwa często nie jest świadoma. Dotyczy to szczególnie samotnych matek, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości. Samotni rodzice potrzebują nie tylko wsparcia materialnego czy pomocy w odnalezieniu godnego dachu nad głową. Chodzi także o pomoc związaną z odbieraniem dzieci z przedszkola czy szkoły, odciążenie w wykonywaniu codziennych obowiązków lub wsparcie psychologiczne. Samotni rodzice to często osoby skrajnie wyczerpane, a przy tym – niedostatecznie rozumiane przez ludzi z bliskiego otoczenia. Czasem nawet najprostsza rozmowa i pomocna dłoń mogą być dla nich prawdziwym ratunkiem.

kobieta z dzieckiem w pociągu

Domy samotnej matki prowadzone przez fundacje

Na terenie Polski funkcjonuje kilkadziesiąt domów samotnej matki. Są one prowadzone głównie przez fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne. Mogą zgłaszać się do nich wszystkie matki wychowujące samodzielnie dzieci. Placówka wspiera również samotne kobiety ciężarne. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku samotnych ojców oraz osób uznawanych prawnie za opiekuna dziecka – o ile wychowują je oni w pojedynkę. W domach samotnej matki rodzic z dzieckiem może przebywać nie dłużej niż rok, przy czym podczas pobytu podejmowane są konkretne działania. Mają one na celu znalezienie lokalu mieszkalnego czy pomoc w poszukiwaniach pracy dla samotnej matki lub ojca. Długość każdego pobytu ustalana jest indywidualnie, jeżeli rodzic nie ma możliwości powrotu z dzieckiem do poprzedniego środowiska, np. z powodu przemocy w domu. Aby zostać przyjętym do domu samotnej matki, potrzebne jest skierowanie z ośrodka pomocy społecznej. Co istotne, do placówki mogą być przyjęte jedynie osoby zameldowane w tym samym województwie, w którym jest ona zlokalizowana.

Jak możemy pomagać domom samotnej matki?

Placówki takie jak domy samotnej matki czy schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, bardzo często funkcjonują głównie dzięki darowiznom. Datki przekazywane organizacjom pozarządowym, które je prowadzą, pozwalają na zakup żywności, artykułów higienicznych czy pokrycie comiesięcznych opłat. Chcąc pomóc zarówno prowadzącym, jak również mieszkańcom takich placówek, możemy zakładać na ich rzecz zbiórki pieniędzy. Prostym krokiem jest również przekazanie kilku symbolicznych złotych na zbiórki, które już zostały uruchomione przez fundacje i stowarzyszenia.

Wsparcie finansowe i pomoc rzeczowa

Pomoc dla samotnej matki czy ojca dotyczy również ich sytuacji materialnej. Zgłaszając się do odpowiednich organizacji pozarządowych, rodzic samodzielnie wychowujący dziecko może liczyć na wsparcie finansowe. Fundusze pozyskiwane są najczęściej ze zbiórek, które wspierają związani z daną fundacją Darczyńcy. Organizacje pozarządowe pomagają opłacać comiesięczne rachunki, finansują kolonie dla dzieci, dofinansowują leczenie, przyznają stypendia. Zgłaszając się po pomoc do fundacji, samotny rodzic może otrzymać także pomoc rzeczową. To m.in. żywność, odzież czy przedmioty codziennego użytku, np. artykuły higieny osobistej. Niepełne rodziny mogą liczyć również na pomoc w postaci sprzętów elektronicznych dla uczących się dzieci. Duża część darów rzeczowych również pochodzi od Wspierających fundacje, którzy angażują się w zbiórki.

matka z dzieckiem na rękach

Wsparcie psychologiczne i prawne

Każdy samotny rodzic lub opiekun może uzyskać w organizacjach pozarządowych pomoc psychologiczną. Bardzo często przeżywają oni trudne chwile związane z przemocą ze strony partnera czy też z żałobą po jego stracie. Powody są różne, jednak niezależnie od nich, samotni rodzice zawsze mogą poprosić o wsparcie psychologa. Często to jedyna możliwość, aby ruszyć do przodu – najczęściej głównie dla swoich dzieci – pomimo trudnej przeszłości. W domach samotnej matki często funkcjonują specjalne grupy wsparcia. Zamieszkujący je samotni rodzice mogą wówczas porozmawiać z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Dla niektórych z nich to jedyna szansa na zrozumienie i wysłuchanie. Spotkania w grupie oraz indywidualne rozmowy ze specjalistą są w stanie znacząco pomóc w rozpoczęciu nowego życia. Oprócz wsparcia psychologicznego, organizacje pozarządowe oferują samotnym rodzicom także pomoc prawną – zwłaszcza w przypadku trudnych rozpraw sądowych.

Polskie organizacje pozarządowe oferujące pomoc

Na terenie Polski funkcjonuje kilka organizacji, pragnących poprawić sytuację samotnych matek i ojców oraz ich dzieci. To m.in.:

· Fundacja Samotna Mama – fundacja działająca we Włocławku, mająca na celu pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Oferowane przez nią formy pomocy to m.in. świadczenia socjalne, usługi i dofinansowania medyczne, zabawy choinkowe, festyny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka czy wakacyjne obozy dla dzieci z rodzin niepełnych. Fundacja oferuje również porady psychologiczne i prawne, korepetycje dla uczniów oraz stypendia dla studentów kierunków technicznych;

· Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka” – stowarzyszenie działające w Wyszkowie, walczące o prawa matek, wszystkich kobiet oraz dzieci wychowywanych w rodzinach zarówno pełnych, jak i niepełnych. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie społecznym patologiom, dyskryminacji oraz przemocy wobec dzieci i kobiet. Stowarzyszenie pozwala uzyskać porady prawne i psychologiczne oraz pomoc w pisaniu urzędowych pism. Członkowie organizacji towarzyszą również matkom i dzieciom podczas rozpraw sądowych czy spotkań z drugim rodzicem;

· Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja" – stowarzyszenie działające w Wałbrzychu, utworzone w celu niesienia pomocy samotnym mamom. Zajmuje się ono prowadzeniem domów pomocy, wsparciem finansowym i rzeczowym. Ponadto, organizacja oferuje doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Pomoc dla samotnej matki, ojca i każdego innego opiekuna, oferowana przez organizacje pozarządowe, jest bardzo istotna. Zanim otrzymają oni wsparcie ze strony rządu, nierzadko mija dużo czasu. Jest to spowodowane koniecznością spełnienia rozmaitych warunków i dopełnienia procedur. Dzięki fundacjom i stowarzyszeniom, otrzymują oni szansę na nowe życie dla siebie i swoich dzieci. Warto więc wspierać tego rodzaju organizacje – działają one naprawdę w słusznym celu!