Fundacje pomagające dzieciom z autyzmem

Fundacje pomagające dzieciom z autyzmem

Autyzm to jedno z najczęściej występujących u dzieci zaburzeń rozwoju. Dotyczy on różnych obszarów funkcjonowania i u każdego może objawiać się w inny sposób. W Polsce działa kilka fundacji, oferujących wsparcie najmłodszym w spektrum autyzmu. Jeżeli szukasz pomocy dla swojego dziecka, sprawdź, które to organizacje.

Co to jest autyzm?

Spektrum autyzmu to zaburzenie rozwojowe okresu wczesnodziecięcego. Według danych WHO występuje ono u jednego na sto dzieci. Jego głównymi objawami są m.in. trudności w kontakcie społecznym oraz wyrażaniu swoich emocji i uczuć. Charakterystyczny jest też opóźniony rozwój mowy lub jej brak. Często możemy zauważyć przywiązanie dziecka do konkretnych przedmiotów, nadaktywność bądź ograniczony zakres zachowań. Autycy wydają się przebywać „w swoim świecie” i rzadko biorą udział w kontaktach z innymi dziećmi. Pierwsze symptomy zaburzenia zauważalne są już w pierwszych latach życia dziecka. Same przyczyny występowania autyzmu nie są jednak znane do dnia dzisiejszego. Uznaje się, że zaburzenie wiąże się z czynnikami środowiskowymi, problemami natury neurologicznej i genami. Dzieciom ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu można zapewnić odpowiednie warunki rozwoju. Ważne jest m.in. właściwie dobrane do dziecka leczenie terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz opieka. W tym przypadku dużą rolę odgrywają fundacje pomagające najmłodszym z autyzmem.

dziewczynka z autyzmem

Fundacja MADA z Nowego Sącza

Fundacja MADA jest jedną z pierwszych założonych w Polsce organizacji pozarządowych wspierających autyków. Powstała ona w 1996 roku i od ponad 25 lat realizuje swoją misję. Jest nią profesjonalna, wielokierunkowa pomoc osobom z autyzmem już od najmłodszych lat. Wsparciem objęte są również ich rodziny. Głównym celem fundacji jest m.in. szerzenie wiedzy na temat zaburzenia i nowoczesnych metod terapii. Ponadto, organizacja pomaga placówkom medycznym związanym z autyzmem. Ma ona także na celu utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla dotkniętych nim osób. Działacze fundacji organizują konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, będące odpowiedzią na społeczne potrzeby autyków i ich rodzin.

Jeżeli chcemy wspomóc tę lub każdą inną fundację, mamy wiele możliwości. Możemy założyć zbiórkę na rzecz organizacji bądź wesprzeć te, które są przez nią już uruchomione. Każda, nawet najmniejsza wpłata, pomoże fundacji w realizowaniu działań!

Fundacja Synapsis z Warszawy

Fundacja Synapsis jest inicjatorem porozumienia Autyzm-Polska i członkiem europejskiej platformy Autism-Europe. Jej działacze prężnie pracują na rzecz dzieci w spektrum autyzmu od kilkudziesięciu lat. Główna misja organizacji to wypracowanie w polskim systemie rozwiązań, które wpłyną na jakość życia najmłodszych z autyzmem. Jej celem jest m.in. budowanie systemu pomocy dzieciom w spektrum i świadomości na temat autyzmu w społeczeństwie. Udaje się go realizować poprzez liczne kampanie organizowane w mediach. Synapsis prowadzi Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem, zajmujący się diagnozowaniem, edukacją i terapią dzieci i młodzieży autystycznej. Ponadto, organizacja otworzyła pierwsze niepubliczne przedszkole terapeutyczne dla młodych autyków.

Fundacja JiM z Łodzi

Fundacja JiM pragnie wspólnymi siłami tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem. Swoją misję realizuje ona poprzez budowanie akceptacji dla autyków oraz zwiększanie dostępu do terapii i samej diagnozy. Organizacja prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, przedszkole i szkoły dla dzieci w spektrum. Jej podstawową działalnością jest również organizacja szkoleń stacjonarnych i online dotyczących autyzmu. Wartości JiM to m.in. szacunek dla każdego, współpraca, inicjatywa i rozwój. Jedną z ostatnich kampanii społecznych fundacji jest „Polska na niebiesko”. Miała ona edukować Polaków na temat zaburzenia, przyspieszać diagnozę i pokazywać, że najmłodsi autycy zasługują na tak samo szczęśliwe życie, jak inne dzieci.

dziecko z autyzmem

Fundacja Promitis z Warszawy

Fundacja Promitis powstała, aby zmienić codzienność dzieci z autyzmem oraz ich rodzin. Działa ona przede wszystkim przeciwko wykluczeniu w społeczeństwie i zwiększa świadomość społeczną dot. zaburzenia. Główne cele organizacji to także wyrównywanie szans edukacyjnych młodych autyków i zachęcanie do terapii oraz rehabilitacji. Fundacja na bieżąco edukuje ich rodziny na temat możliwych metod pracy z dziećmi oraz form pomocy. Dzięki Promitis społeczeństwo dowiaduje się, jakie potrzeby emocjonalne mają dzieci w spektrum autyzmu i na czym dokładnie polega zaburzenie. Organizacja przeprowadziła w ciągu ostatnich lat liczne kampanie społeczne. To m.in. akcje „Autyzm to nie kwestia wychowania” czy „Autyzm – potrafię rozpoznać”.

Fundacja Alpha z Lublina

Fundacja Alpha działa, aby stać się prawdziwym rzecznikiem praw i interesów dzieci z autyzmem. Jej członkowie udzielają wsparcia zarówno samym autykom, jak i ich rodzinom. Głównymi działaniami organizacji jest prowadzenie terapii i edukowanie na temat zaburzenia. Fundacja prowadzi także rehabilitację – nie tylko medyczną, ale również psychiczną i społeczną. Misją Alphy jest także przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z autyzmem w społeczeństwie. Mali autycy mogą uczęszczać na spotkania Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju. Organizacja realizuje wiele projektów, m.in. „Wspieramy nie wypieramy” oraz „Rozwijamy skrzydła!”. Tym samym promuje ona problem oraz same potrzeby autyków.

Fundacja Silentio z Warszawy

Silentio to kolejna polska fundacja, która działa na rzecz dzieci dotkniętych autyzmem. Jej największą misją jest niesienie pomocy najmłodszym i dorosłym autykom. Dla działaczy ważne jest zwiększenie dostępności opieki pozaszkolnej w placówkach integracyjno-opiekuńczych. Organizacja dba również o uczestnictwo dzieci w spektrum w edukacji szkolnej i życiu społecznym. Organizuje ona wypoczynek dla dzieci i młodzieży z autyzmem, prowadzi ośrodek terapeutyczny i przeprowadza szkolenia dla samych terapeutów. Jednym z celów fundacji Silentio jest właśnie zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu autyzmu wśród pedagogów, rodziców, studentów i wolontariuszy. Fundacja od lat gromadzi też fundusze na budowę pierwszego ośrodka mieszkalnego dla osób z autyzmem w Polsce.

Fundacja Autyzm bez tabu z Gdańska

Fundacja Autyzm bez tabu od 12 lat zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z autyzmem w miejscu zamieszkania. Działania są dostosowane do szczególnych potrzeb autyków i mają na celu poprawę jakości ich codziennego życia. Organizacja prowadzi Poradnię dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju oraz Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA”. Wszyscy jego pracownicy pragną umożliwić im jak największy rozwój na różnych płaszczyznach. Działania mają na celu przygotować najmłodszych autyków do samodzielnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości. Dzieci mogą brać udział w terapii indywidualnej, np. logopedycznej, lub w zajęciach z integracji sensorycznej. Fundacja prowadzi także warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem oraz terapeutów.

Fundacja Spectrum Liberi z Chorzowa

Fundacja Spectrum od 2013 roku robi wszystko, aby zapewnić dzieciom i młodzieży w spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju. Jej misją jest głównie tworzenie programów fundacyjnych dla autyków i pomoc na wielu płaszczyznach. Organizacja ma na celu także wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ochronę ich praw. Działacze Spectrum Liberi chcą też zapewnić im równy dostęp do edukacji i rozpowszechniać wiedzę na temat autyzmu. Fundacja prowadzi terapię pedagogiczną, zajęcia z integracji sensorycznej i treningi umiejętności społecznych. Dzieci z autyzmem mogą uczęszczać też na muzykoterapię, arteterapię oraz dogoterapię. Fundacja w ciągu kilku lat przeprowadziła wiele akcji społecznych. Miały one na celu zwiększenie świadomości dot. zaburzenia i tolerancji względem dotkniętych nim dzieci.

Sami czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak trudne jest funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole i wśród rówieśników. Dźwięki i bodźce, które dla nas są zupełnie normalne, autykom sprawiają duży dyskomfort. Warto więc szerzyć w społeczeństwie wiedzę na temat tego, co to jest autyzm i jakie są jego objawy. Możemy wspierać finansowo fundacje, m.in. zakładając zbiórki, a także angażować się w wolontariat. Każda pomoc ma znaczenie! Razem z organizacjami non-profit, możemy poprawić codzienność dzieci i dorosłych z autyzmem.