Co to jest zbiórka publiczna? Wszystko, co warto wiedzieć!

porady 15 mar 2023

Zbiórka publiczna to forma pozyskiwania środków finansowych na cele charytatywne, kulturalne, naukowe, oświatowe, sportowe lub inne cele społeczne. Jest to działalność, którą można prowadzić jedynie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Zbiórka publiczna zasady

Zbiórka publiczna podlega ściśle określonym zasadom, które mają na celu ochronę osób, które wpłacają pieniądze, a także zapewnienie transparentności i rzetelności przeprowadzanej akcji.

Osoba lub organizacja, która chce przeprowadzić zbiórkę publiczną, musi uzyskać pozwolenie od właściwego organu. Wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną musi zawierać m.in. cel zbiórki, sposób jej przeprowadzenia, informacje o organizatorze i osobach, które będą uczestniczyć w przeprowadzeniu zbiórki.

Przeprowadzając zbiórkę publiczną, organizator musi przestrzegać szeregu zasad. Należy zapewnić przejrzystość i uczciwość przeprowadzanej akcji, a także zadbać o to, aby zebrane środki były wykorzystane zgodnie z celem zbiórki. Organizatorzy zbiórek publicznych mają obowiązek prowadzenia dokumentacji, w tym ewidencji darowizn i wpłat. Każda zebrana kwota musi zostać przeznaczona na określony cel zbiórki, który został podany w pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki.

Organizatorzy zbiórek publicznych mają obowiązek prowadzenia rozliczeń, czyli sporządzania sprawozdań z przeznaczenia zebranych środków oraz ich wydatkowania. Powinno ono zawierać szczegółowe informacje o zebranych środkach, kosztach związanych z przeprowadzeniem zbiórki oraz ich wykorzystaniu. Sprawozdanie powinno być przesłane do organu, który wydał pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną

Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje wojewoda lub prezydent miasta, na którego obszarze zbiórka będzie przeprowadzana. Wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zbiórki. Po uzyskaniu pozwolenia organizator jest zobowiązany do publikacji informacji o zbiórce w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.

Zbiórka publiczna w internecie

Coraz częściej zbiórki publiczne są przeprowadzane za pośrednictwem internetu. Organizatorzy tworzą wówczas specjalne strony internetowe lub korzystają z istniejących platform crowdfundingowych. Jednym z najważniejszych elementów zbiórki publicznej w internecie jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych wpłacających.

Zbiórka pieniędzy

Internetowa zbiórka pieniędzy jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych. Zebrane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na różne cele, np. na leczenie chorej osoby, na budowę kościoła, na zakup sprzętu dla szpitala czy na pomoc potrzebującym, jak również na określone cele lokalnej społeczności.

Organizator zbiórki publicznej musi wyraźnie określić cel zbiórki oraz sposób jej przeprowadzenia. Zebrane środki powinny być przeznaczone wyłącznie na cel, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy organizator nie przestrzega zasad zbiórki publicznej, może zostać ukarany grzywną lub pozbawiony prawa do przeprowadzania zbiórek publicznych.

Tagi

Zorganizuj zbiórkę na